به نقل از روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان شهریار، علیاصغر یوسفزاده از برگزاری نخستین جلسه کمیته آموزش و توسعه مشارکتهای مردمی در اداره بهزیستی این شهرستان خبر داد.
وی اظهار کرد: این جلسه با حضور بنده، نمایندگان شهرداریها، اداره کار، معاون پیشگیری و کارشناسان مربوطه در اداره بهزیستی شهرستان شهریار برگزار شد.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان شهریار بیان کرد: در این جلسه در خصوص لزوم فرهنگسازی برای مشارکت خیرین و افزایش سطح مشارکت افراد و همچنین در زمینه آموزش و افزایش میزان آگاهی افراد و همکاری اعضای کمیته توضیحاتی داده شد.
وی در پایان متذکر شد: برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی در این زمینه و راهاندازی اتاق فکر به منظور آسیبشناسی موضوع با هدف ارتقای سطح عملکرد کمیته ضروری است.