اولین مجمع عمومی انجمن علمی پول و بانک ایران با حضور اعضا هیات موسس و نماینده وزرات علوم به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره برگزار شد و این اعضا برگزیده شدند. اعضاء اصلی هیات مدیره به ترتیب کسب رای عبارتند از دكتر علی ديواندري، دكتر اکبر كميجاني، دكتر پرویز عقيلي کرمانی، دكتر احمد بدري، دكتر احمد عزيزي، دكتر پیمان قرباني، دكتر احمد مجتهد، دكتر عباس هشي و دكتر احمدرضا جلالي.
اعضاء علیالبدل هیات مدیره هم عبارتند از دكتر علی ارشدي، دكتر کامران ندري و دكتر حسینمحمد پورزرندي. همچنین دكتر ناصر پرتوي به عنوان بازرس و دكتر عباس زاده نیز به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. از اهداف و وظایف انجمن پول و بانک ایران می توان به مواردی همچون گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی، انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین الملل، خدمات آموزشی و پژوهشی برگزاری گردهمایی های علمی و انتشار کتب و نشریات علمی اشاره کرد. انجمن علمی پول و بانک ایران در قالب گروه های علمی و کمیته های آموزش و پژوهش، انتشارات، آمار و اطلاعات، پذیرش و روابط عمومی و کمیته گردهمایی های علمی فعالیت خواهد داشت.