«کاظم احمدیان» از عدم همکاری و تعامل اداره بیمه تامین اجتماعی شهریار باتشکلهای صنفی کارگری ساختمانی خبر داد و به ایلنا گفت: طبق دستورالعملهای اداری سازمان تامین اجتماعی ومتعاقب آن شعب بیمه برای بکارگیری انجمنهای صنفی کارگری ساختمانی و همینطور احراز اشتغال کارگران ساختمانی جهت بیمه اداره تامین اجتماعی شهرستان شهریار موظف به همکاری با تشکلات صنفی کارگری در بخش صنعت ساختمان است. رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی بنایان سفت کارشهریاردرادامه با بیان اینکه در نشست های اخیراعضای انجمنهای صنفی کارگری با مدیرکل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران ایشان بر همکاری وتعامل بین سازمان وانجمنهای صنفی کارگران ساختمانی تاکید داشتند افزود: متاسفانه اداره تامین اجتماعی شهرستان شهریار درمقابل اجرای بخشنامهها ودستور العملهای سازمان تامین اجتماعی مقاومت کرده وبا انجمن های صنفی کارگران ساختمانی همکاری نمیکند. این فعال صنفی جامعه کارگری استان تهران با اشاره به ماده ۱۸ قانون بهبود مستمرمحیط کسب کارمصوب مجلس شورای اسلامی وابلاغیه اجرایی دولت مبنی برشناسایی وتشخیص هویت کارگران بخش صنعت ساختمان مرتبط با انجمنهای صنفی کارگری ساختمانی میباشد، رفتار مقاومت ستیزی تامین اجتماعی شعبه شهریاررا قانون گریزی خواند وازمدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواست به این مشکل مهم تشکلات صنفی کارگری ساختمانی را برای همیشه پایان دهد.