علیرضا صفرزاده عضو شورای اسلامی شهر شهریار ؛ اظهار داشت: حمل و نقل عمومی همواره به عنوان یکی از نیازهای اساسی شهرهای پرجمعیت مطرح بوده که منطقه شهریار نیز از این قاعده مستثنی نیست.وی افزود: یکی از نارساییهای جدی در عرصه ناوگان حملونقل عمومی شهریار به فرسودگی و استهلاک بالای اتوبوسها معطوف میشود.


عضو شورای اسلامی شهر شهریار بیان کرد: با توجه به وضعیت مالی و اعتباری مدیریت شهری امکان نوسازی اتوبوسهای فرسوده برای شهرداری منطقه میسر و فراهم نیست.


صفرزاده گفت: میطلبد در چنین شرایطی سازمان اتوبوسرانی با جذب تسهیلات لازم اقدامات مقتضی را در اولویت قرار دهد.


عضو شورای اسلامی شهر شهریار یادآور شد: جانمایی پایانههای اتوبوس و نحوه توزیع و پراکندگی آن از دیگر دغدغههای ما به شمار میرود که ساماندهی برای تسهیل دسترسی عموم مردم به چنین ایستگاههایی از ضروریاتی است که باید بیش از پیش به آن توجه شود.