کتاب «کاوشی در چیستی علوم انسانی مدرن» به همت گروه بینش و اندیشه مرکز پژوهش های جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به قلم شهریار زرشناس منتشر شد. این پژوهش، نتيجه تلاش علمي محقق ارجمند جناب آقای شهریار زرشناس است كه در گروه بینش و اندیشه مرکز پژوهش های جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سامان يافته و راهی بازار شده است. این تحقیق شامل سه فصل، به شرح زیر است: فصل اول: سیری در ماهیت علوم مدرن و بنیان های نظری علوم انسانی فصل دوم: پدران بنیان گذار علوم انسانی فصل سوم: انقلاب اسلامی و علوم انسانی نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب خود در تعریف علوم انسانی چنین می نویسد: علوم انساني محصول مدرنيته و به عبارت دقيقتر فرزند جهانبيني عصر به اصطلاح روشنگري است (جهانبيني اي که ماهیتی ظلمانی داشت و بيان فرموله خودبنيادي نفساني بود). علوم انساني صورتي از صور تحقق «علم مدرن» است و به تبع عمق يافتن و شدتگرفتن بحران ذات علم مدرن، که در قرن بيستم و به ويژه در نيمة دوم اين قرن بيش از پيش ظاهر شده است، «بحران ماهوي علوم انساني» نيز چنان وضوح و شدت ظهوري يافته است که ديگر ساده لوح ترين خوشبينان دلبسته به «علوم انساني مدرن» نيز نميتوانند آن را ناديده بگيرند ـ بگذريم از اندک جماعتي که مأمورند و معذور. البته ـ چنانکه انشاءالله در اين گفتار خواهيم ديد ـ آنچه به نام علوم انساني تقريباً در دويست و پنجاه سال اخير پديد آمده است از لحظه تولد بحران زده و بيمار بوده است. اين بحران را ميتوان بحران هويتي علوم انساني دانست. براي شناخت مبنایي و ريشه اي و درک چيستي علوم انساني مقدمتاً بايد درباره ماهيت علم مدرن سخن گفت؛ زيرا علوم انساني تحت «صورت نوعي علم مدرن» پديد آمده است و به لحاظ مبادي و غايات به ساحت فلسفه اومانيستي تعلق دارد ـ از ياد نبريم علم مدرن اساساً از دل فلسفه اومانيستي درآمده است. بنابراين ناگزير براي درک حقيقت علوم انساني بايد از ماهيت علم مدرن و نيز فلسفه مدرن پرسش کرد. بررسي و نقد مبادي و غايات علم مدرن و اصول و مباني آن شامل پرداختن به بنيادهاي فلسفه مدرن نيز میشود؛ ازاين رو در اين نوشتار، سخن خود را با بررسی علم مدرن و برخي تئوري هاي مطرح در «فلسفه علم» و اشارتي کوتاه به خصايص علم جديد آغاز کرده ايم. گفتنی است کتاب «کاوشی در چیستی علوم انسانی مدرن» با قیمت ۱۵۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، منتشر و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.