هفدهمین شماره از دو فصلنامه ایرانشناسی «باستانپژوهی» با محوریت باستانشناسی، تاریخ و رشتههای در پیوند با میراث فرهنگی ایران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، پس از یادی از «سعید بیستونی، خادم گمنام باستانشناسی ایران»، نخستین مطلب از این شماره پروندهای با عنوان «ما و پاتسیسم» منتشر شده است که به حضور حاشیهساز «دنیل پاتس»، استاد پیشین باستانشناسی دانشگاه سیدنی، در «سیزدهمین گردهمایی سالانه باستانشناسی ایران» در زمستان سال گذشته پرداخته است. در این مطلب دیدگاههای صاحب نظرانی چون یوسف مجیدزاده، حکمتالله ملاصالحی، مرحوم شهریار عدل، حمید خطیبشهیدی و محمدرحیم صراف بررسی شده است.

دومین پرونده از این شماره، به بحث «اخلاق در باستانشناسی» اشاره دارد که علاوه بر اشاره به آسیبهای وارد آمده به جامعه باستانشناسی و میراث فرهنگی ایران در مدیریهای دولتهای نهم و دهم به لزوم آسیبشناسی در این زمینه تأکید دارد. پیشنهاد تدوین «مرامنامه ای اخلاقی برای جامعه باستان شناسی ایران» به منزلهی منشوری که در عمل نقش پیوند دهندهی اعضای جامعه باستانشناسی ایران را بازی میکند، و تأمل در «مسأله اخلاق در باستان شناسی و التزام به صیانت از مواریث فرهنگی» در این پرونده مورد بحث قرار گرفته است.

سومین پرونده این دو فصلنامه، پروندهای است درباره «ساسانیان» که مقالههایی اعم از تألیف و ترجمه در آن انتشار یافته است. این مقالهها عبارتند از «حاجی آباد و گفتگوی تمدن ها»، «بافندگی در ایران؛ نگاهی به بافته های معدن نمک چهرآباد»، «چهارتاقی محمدآباد برازجان/دشتستان»، «گِل مُهرهای ساسانی تپه سیف آباد کازرون»، «سامانة دیوارهای دفاعی در دوره ساسانی» و «پاسگاهی از دوره ساسانی در شمال عمان».

از دیگر مطالب جالب توجه در این شماره مقالهای به قلم فیروز باقرزاده، محقق و باستانشناس پیشکسوت ایرانی مقیم فرانسه است، که به تحلیل «نقاشی مذهبی در ایران» میپردازد، آثاری که ابوزیدِ کاشانی، استاد نقاش و سفالگر سده ششم و هفتم قمری، روی چند کاسه سفالی پدید آورده بوده است. باقرزاده در این مقاله با تحلیل نگارهی روی این کاسههای سفالی را حامل پیامی از سوی هنرمند میداند و با اشاره به نقاشی و ثبت یک مجلس تعزیهخوانی شهادت امام حسین(ع) و اشاره به تعزیهگردانی یکی از مشاهیر نقیبان آن روزگار دارد.

«تطور فرهنگیِ جوامع انسانی در پیرامون فلات مرکزی ایران از آغاز تا پایان اهلی سازی ها؛ بازگفت انگاره سازش پذیریِ فرهنگی» عنوان مقالهای است که در بخش «دیدگاه» این شماره، به قلم حامد وحدتینسب نوشته شده است.

از دیگر مقالههای این شماره از دو فصلنامه باید به «ماد و همسایگانش: مکان یابی اِلیپی»، «آرامگاه باباقدرت: نشانه هایی از یک نیایشگاه مهری در اسفراین» و «قلعه های بم: نگاهی مقدماتی به الگوی دفاعی    امنیتی در منظر فرهنگی بم» اشاره کرد.

همچنین حسن فاضلی نشلی، شاهین آریامنش و سجاد علیبیگی یادداشتهایی در آخرین فصل این دو فصلنامه ایرانشناسی با عنوان «بازتاب» به رشته تحریر درآوردهاند.

این دو فصلنامه با قیمت 10 هزار تومان به سردبیری و مدیر مسئولی شهرام زارع به فروش میرسد.