توصیه کودی بهینه برای انار آبياوره
250 كيلوگرم در هكتار (ترجيحا با دو تقسيط)

سولفات پتاسيم و يا كلرور پتاسيم
250 كيلوگرم در هكتار

بيوفسفات طلائي
250 كيلوگرم در هكتار

سولفات آهن
100 كيلوگرم در هكتار

سولفات مس
25 كيلوگرم در هكتار

سولفات روي
50 كيلوگرم در هكتار

اسيدبوريك
25 كيلوگرم در هكتار

ساري كود
300 كيلوگرم در هكتار