توصیه کودی بهینه برای انگور1. انگور آبي (توصيه عمومي)

اوره 100 كيلوگرم در هكتار + نيترات آمونيوم 100 كيلوگرم در هكتار + سولفات آمونيوم 100 كيلوگرم در هكتار

سولفات پتاسيم
300 كيلوگرم در هكتار
اسيدبوريك
25 كيلوگرم در هكتار

ساري كود
500 كيلوگرم در هكتار
سولفات آهن
250 كيلوگرم در هكتار

سولفات منيزيم
250 كيلوگرم در هكتار
بيوفسفات طلائي
400 كيلوگرم در هكتار

سولفات روي
75 كيلوگرم در هكتارسولفات منيزيم
50 كيلوگرم در هكتارسولفات مس
25 كيلوگرم در هكتاركود كامل ميكرو
6 كيلوگرم در هكتار (به صورت محلول پاشي سه هفته پس از ريزش گلبرگها با غلظت سه در هزار با رعايت كليه نكات فني مندرج در قسمت 1-8)
2. انگور ديم (توصيه عمومي)

كود كامل ماكرو به صورت محلول پاشي با غلظت 3 در هزار (6 كيلوگرم در هكتار با رعايت كليه نكات فني