مسعود رهنما امروز اظهار کرد: پروژه صیاد شیرازی، یک پروژه تقاطع غیرهمسطح سهسطحه است که در غرب استان تهران بسیار بینظیر بوده و میتواند در کاهش بار ترافیکی و همچنین تسهیل در رفت و آمد مردم نقشآفرینی کند.

وی بیان کرد: این پروژه توسط شهرداری شهریار و با همکاری سازمان همیاری با پیشبینی اولیه 53 میلیارد تومان بودجه در حال اجراست.
شهردار شهریار تصریح کرد: این پروژه یکی از تقاطعهای بسیار تأثیرگذار شهری است که عملکرد برونشهری نیز دارد.
وی خاطرنشان کرد: تقاطع غیرهمسطح شهید صیادشیرازی بیشتر نقش فرامنطقهای دارد و مردم شهر قدس، ملارد، اندیشه و شهریار، فردیس و مارلیک از این پروژه استفاده خواهند کرد و تنها مردم شهریار از آن منتفع نخواهند شد.
رهنما گفت: در این پروژه، شهروندان مارلیک، فردیس، اندیشه و ملارد به صورت ویژه از این طرح بهره خواهند برد، چراکه بیشترین حجم تردد این مسیر توسط این شهروندان صورت میگیرد.
وی در پایان متذکر شد: زمانبندی اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید صیاد شیرازی 24 ماهه است و اگر موانع موجود مانند انسداد معابر و آزادسازی املاک واقع در این پروژه رفع شود، قطعاً در قالب همین زمانبندی به پایان خواهد رسید.