توصيه كودي بهینه براي گردو (توصيه عمومي)

محلول پاشي فروت ست، با استفاده از اوره، اسيدبوريك و سولفات روي (هر كدام 5 در هزار) يك بار در پائيز و يك بار در بهار

نيترات آمونيوم
400 كيلوگرم در هكتار به صورت تقسيطي در سه نوبت، يك ماه قبل و بعد از باز شدن جوانه اي گل

بيوفسفات طلائي
250 كيلوگرم در هكتار

سولفات پتاسيم
400 كيلوگرم در هكتار

سولفات روي
75 كيلوگرم در هكتار

اسيد بوريك
50 كيلوگرم در هكتار