ظهر امروز دومین جلسه هماهنگی واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار برگزار شد.
جمشید واشانی در حاشیه این جلسه اظهار کرد: با توجه به لزوم هماهنگی در خصوص برنامههای در حال اجرا در واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس، شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار نسبت به برگزاری دومین جلسه هماهنگی با رابطین بهداشت مدارس واحدهای بهداشتی اقدام کرد.
وی بیان کرد: در این جلسه که با حضور 35 نفر از کارکنان واحدهای بهداشتی درمانی تابعه برگزار شد، ضمن توضیح در خصوص برنامههای نوجوانان و جوانان و معاینات دانشآموزان، برای کارکنان رابط بهداشت مدارس، مطالبی در ارتباط با نرمافزار مدیریت سلامت نوجوانان و مدارس(JMS) و نحوه تکمیل فرمهای آماری ارائه شد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار در پایان متذکر شد: در این جلسه فرمهای آماری مورد نیاز برای سه ماهه چهارم سال 94 نیز توزیع شد.