توصیه کودی بهینه برای زيتونتوصیه کودی بهینه برای زيتونتوصيه عمومي براي زيتون
الف- درختان جوان غير بارور

ب- درختان بارور

بر مبناي هر درخت
الف- درختان جوان (غير بارور)

ب- درختان بارور (15-6 سال)

ج- درختان بارور (بيشتر از 15 سال)

توصيه عمومي براي زيتون
الف- درختان جوان غير باروراوره
200 كيلوگرم در هكتار

بيوفسفات طلائي
200 كيلوگرم در هكتار

كلريد پتاسيم
150 كيلوگرم در هكتار

اسيدبوريك
25 كيلوگرم در هكتار

سولفات روي
50 كيلوگرم در هكتار

سولفات آهن
25 كيلوگرم در هكتار

كود حيواني پوسيده
2 تن در هكتار (هر چه بيشتر بهتر)


توجه1: مصرف كودهاي آهن، بر، روي هر سه تا پنج سال يكبار توصيه مي شود.

توجه2: روش مصرف كودهاي فوق بصورت چالكود باشد.

ب- درختان بارور

اوره
250 كيلوگرم در هكتار

بيوفسفات طلائي
400 كيلوگرم در هكتار

كلريد پتاسيم
200 كيلوگرم در هكتار

اسيدبوريك
50 كيلوگرم در هكتار

سولفات روي
50 كيلوگرم در هكتار

سولفات آهن
50 كيلوگرم در هكتار

كود حيواني پوسيده
3 تن در هكتار (هر چه بيشتر بهتر)
بر مبناي هر درخت
الف- درختان جوان (غير بارور)

ازت
ترجيحا به صورت نيترات آمونيوم براي هر درخت

پتاسيم
سولفات پتاسيم
750 گرم براي هر درخت

فسفر
بيوفسفات طلائي
500 گرم براي هر درخت

منيزيم
سولفات منيزيم
500 گرم براي هر درخت

گوگرد
ساري كود با بيو گوگرد طلائي
500 گرم براي هر درخت

آهن
سولفات آهنآهنآ
150 گرم براي هر درخت

بر
اسيدبوريك
100 گرم براي هر درخت

روي
سولفات روي
200 گرم براي هر درخت

منگنز
سولفات منگنز
100 گرم براي هر درخت

مس
سولفات مس
50 گرم براي هر درخت

كود حيواني

10 كيلوگرم براي هر درخت

كود ميكروي كامل به صورت محلول پاشي (سه بار) در طول فصل رشد با غلظت سه الي پنج در هزار در هر بار در تمام مراحل رشد توصيه مي شود.
ب- درختان بارور (15-6 سال)

ازت
نيترات آمونيوم يا سولفات آمونيوم
دو كيلوگرم براي هر درخت

پتاسيم
سولفات پتاسيم
يك كيلوگرم براي هر درخت

فسفر
بيوفسفات طلائي
750 گرم براي هر درخت

منيزيم
سولفات منيزيم
يك كيلوگرم براي هر درخت

گوگرد
ساري كود با بيو گوگرد طلائي
يك كيلوگرم براي هر درخت

آهن
سولفات آهنآهنآ
250 گرم براي هر درخت

بر
اسيدبوريك
150 گرم براي هر درخت

روي
سولفات روي
250 گرم براي هر درخت

منگنز
سولفات منگنز
150 گرم براي هر درخت

مس
سولفات مس
100 گرم براي هر درخت
ج- درختان بارور (بيشتر از 15 سال)

ازت
نيترات آمونيوم يا سولفات آمونيوم
سه كيلوگرم براي هر درخت

پتاسيم
سولفات پتاسيم
5/1 كيلوگرم براي هر درخت

فسفر
بيوفسفات طلائي
1000 گرم براي هر درخت

منيزيم
سولفات منيزيم
5/1 كبلوگرم براي هر درخت

گوگرد
ساري كود با بيو گوگرد طلائي
يك كيلوگرم براي هر درخت

آهن
سولفات آهنآهنآ
500 گرم براي هر درخت

بر
اسيدبوريك
250 گرم براي هر درخت

روي
سولفات روي
250 گرم براي هر درخت

منگنز
سولفات منگنز
150 گرم براي هر درخت

مس
سولفات مس
100 گرم براي هر درخت

كود حيواني پوسيده
20 كيلوگرم براي هر درخت


پتاسيم، فسفر، منيزيم، ريزمغذيها و 3/2 ازت در اواخر زمستان و اوايل بهار و بقيه ازت در اواخر بهار مصرف شود. از انجائيكه سيستم ريشه هاي تغذيه كننده زيتون در نزديكي تنه و تقريبا در سطح قرار دارند لذا بايد كودهاي مورد نظر در زير سايه انداز درخت جايگذاري شوند. ازت زماني كه خاك هنوز خيس است بعد از آبياري به صورت پخش سطحي به كار برده شود ولي فسفر، پتاسيم، منيزيم و كودهاي محتوي عناصر ريزمغذي با حفر چالكود و مخلوط كردن با كود الي در عمق خاك قرار داده شوند

- استفاده از كودهاي حاوي گوگرد، به دليل نقش اين عنصر در سنتز روغن و نيز بهبود خواص شيميايي خاك قويا توصيه مي شود.

- در باغهاي ديم و نيز در باغهايي كه با آب شور آبياري مي شوند بهتر است ازت، فسفر و پتاسيم به صورت محلول پاشي استفاده شوند. به همين منظور اوره، سولفات پتاسيم و منوآمونيوم فسفات هر يك با غلظت دو درصد بكار برده شود. محلول پاشي فسفر و پتاسيم در اواخر فروردين ماه ولي محلول پاشي اوره هر دو هفته يكبار از اواخر شهريور ماه انجام شود. محلول پاشي ريزمغذي ها نيز در صورت نياز بايستي دو هفته قبل از باز شدن كامل گلها (Full Bloom) و يا در اواخر فروردين ماه انجام شود.

- براي افزايش درصد تشكيل ميوه مخلوط 5 در هزار اوره، اسيدبوريك و سولفات روي را مي توان بصورت پائيزه، (بعد از برداشت) و بهاره دو هفته قبل از باز شدن كامل گلها توصيه كرد.