به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست استان تهران، عزیز عبدلزاده از تشکیل جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان شهریار با حضور کلیه اعضا در محل فرمانداری این شهرستان خبر داد.
وی گفت: به دنبال عدم انتقال زباله شهرداری شهریار و انباشت زباله در مرکز دپوی موقت زباله شهریار جلسهای به قید فوریت در محل فرمانداری شهریار با حضور معاون فرماندار، شهردار شهریار و رئیس سازمان مدیریت پسماند ملارد تشکیل شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار در پایان متذکر شد: در این جلسه بر ضرورت همکاری بین دستگاهها برای بحرانزدایی و حفظ محیط زیستی سالم تأکید شد و مقرر شد شورای شهر شهریار بازنگری بر روی هزینههای دفن زباله شهری داشته باشد و مسئله مدیریت پسماندهای پزشکی در جلسه بعدی کارگروه مورد رسیدگی فوری قرار گیرد.