به نقل از روزنامه ایران، عصر 16 آبان ماه سال 89 یک درگیری خونین در شهرک اندیشه شهریار به پلیس مخابره شد. دقایقی بعد تیمی از کارآگاهان وارد عمل شدند و با پیکر بیجان پسر جوانی به نام بابک روبهرو شدند که با ضربههای چاقو از پای درآمده بود.
بررسیهای میدانی نشان میداد که بابک قربانی دوئل عشقی شده است و عامل جنایت که رضا نام دارد پا به فرار گذاشته است.
سرانجام با گذشت یک ماه از این جنایت عشقی رضا دستگیر شد و تحت بازجویی قرار گرفت.
پسر عاشقپیشه در بازجوییها گفت: صبح روز حادثه با دختری به نام المیرا قرار ملاقات گذاشتم وقتی به دیدن وی رفتم همزمان بابک دوستم نیز به موبایل المیرا زنگ زد! آنجا بود که فهمیدم المیرا با بابک نیز ارتباط دارد و همان لحظه هم بابک پی برد که المیرا با من در ارتباط است. پشت گوشی تلفن ناسزا گفت.
بابک آن روز چند بار با من تماس گرفت و ناسزاگویی کرد. خیلی ناراحت شدم. او تهدیدم کرد و از من خواست برای تسویهحساب مقابل باشگاه بروم. میدانستم که او قصد دعوا دارد به خاطر همین چاقویی در جیبم گذاشتم و به سمت باشگاه رفتم. وقتی آنجا رسیدم ناگهان از پشت سر به من حمله کرد و با مشت ضربهای به گیجگاهم زد.
من هم برای دفاع از جانم چاقو کشیدم و ناخواسته ضربهای به وی زدم.
باور کنید هرگز قصد کشتن دوستم را نداشتم حالا هم تقاضای عفو و بخشش دارم.
این پسر جوان وقتی خانواده قربانیاش خواستار قصاص شدند از سوی قضات شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران تحت محاکمه قرار گرفت و به قصاص نفس محکوم شد و این حکم پس از تأیید دیوان عالی کشور برای اجرا در اختیار مسئولان اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران قرار گرفت.
پسر جوان که فاصله زیادی با مجازات مرگ نداشت با پرداخت دیه 160 میلیون تومانی توانست مورد عفو و بخشش قرار گیرد.
صبح دیروز، پسر عاشقپیشه از جنبه عمومی جرم در شعبه دهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی قربانزاده و دو قاضی مستشار تحت محاکمه قرار گرفت.
رضا وقتی برای آخرین بار از خود دفاع کرد گفت: روز حادثه قربانی چند بار با من تماس گرفت و تهدیدم کرد و خواست برای تسویه حساب با او قرار بگذارم.
اما من اعتنایی نکردم تا اینکه ناسزاگویی کرد و ای کاش به جلوی باشگاه نمیرفتم من قصد کشتن وی را نداشتم و ناخواسته دستم به خون او آلوده شد.
وی ادامه داد: خانواده قربانی به خاطر رضای خدا مرا بخشیدند و من هم از قضات دادگاه خواهان عفو و بخشش در مجازات هستم.
بنابه این گزارش، در پایان سه قاضی عالی رتبه با هم وارد شور شدند و رضا را با احتساب ایام بازداشتی به زندان محکوم کرده و وی بزودی آزاد خواهد شد.