دکتر عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهش وزارت ورزش و جوانان معتقد است که این وزارتخانه نمیتواند در مساله ای که برای سوشا مکانی پیشآمده ورود کند.

دکتر احمدی در گفتگو با خبرنگار "ورزش سه"، گفت: بهطور حتم باشگاههای استقلال و پرسپولیس هم با همان ریزبینی و نکتهسنجی که وزارت ورزش به مسائل فرهنگی نگاه میکند، در این مورد تماس میکنند.

* با توجه به اینکه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس زیر نظر امور فرهنگی وزارت ورزش فعالیت میکنند نظر امور فرهنگی این وزارتخانه در مورد جریان سوشا مکانی چیست؟

دکتر احمدی: هر مجموعهای باید کار خودش را انجام دهد. وزارتخانه نمیتواند به مسائل جزئی و اجمالی که در حیطه باشگاهها و رسانههاست ورود کند و در تصمیمگیری آنها دخالت داشته باشد. پرسپولیس شرایط کاری خودش را دارد و باید چارچوبها نگهداشته شود چون این تصمیمگیریها میتواند با هم تداخل داشته باشد و در کار باشگاهها مزاحمت ایجاد کند. مسائل فرهنگی که برای وزارت ورزش حائز اهمیت است برای مدیریت باشگاه پرسپولیس هم همانقدر مهم است و روی آن تأکید دارد. البته شرایط در استقلال هم همینطوراست. طبعاً باید خود مسوولین باشگاه و کمیته انضباطی در این مورد تصمیمگیری کند.

* آیا وزارت ورزش در اتفاقاتی مشابه مسئلهای که برای مکانی پیش آمد، تصمیمگیری یا بند قانونی لحاظ کرده است؟

دکتر احمدی: همانطور که گفتم این مساله ربطی به وزارت ورزش ندارد و تصمیمگیری آن باید در باشگاه پرسپولیس انجام شود یعنی باشگاه پرسپولیس باید با توجه به قرارداد مکانی و مسائل فنی و اخلاقی در مورد او تصمیمگیری کند.

* نظر شما در مورد ادامه همکاری سوشا مکانی با پرسپولیس چیست؟

دکتر احمدی: من نمیتوانم اظهارنظر خاصی در رابطه با این مسئله اظهارنظر خاصی داشته باشم. همانطور که در ابتدای فصل هم وزارت ورزش هیچ دخالتی در جذب یا عدم جذب بازیکنان و بهکارگیری آنها نداشته است. همانطور که گفتم باشگاه باید ببیند با توجه به قرارداد این بازیکن و تعهدات طرفین و اتفاقی که برای سوشا افتاده، آیا او میتواند با پرسپولیس ادامه همکاری بدهد یا نه؟

* خود وزارت ورزش در مورد پروندههای انضباطی و حقوقی ایرادی به باشگاهها میگیرد یا خیر؟

دکتر احمدی: به عقیده من بحث مورد انضباطی که پیشآمده در درجه اول در کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس و فراتر از آن زیر نظر مراجع قضایی حکم داده شود و پس از آن به آن عمل شود و ما نمیتوانیم در اینگونه شرایط طبق چارچوبی که از ابتدا بین وزارت ورزش و باشگاهها بوده، پا فراتر بگذاریم و دخالت کنیم. همانطور که گفتم حتماً مدیریت باشگاه هم با همان ریزبینی و حساسیت وزارت ورزش این پرونده را دنبال خواهد کرد. البته اگر از من نظر بخواهند، من در این موردنظر مشورتیام را خواهم داد.

* و نظر مشورتی شما به پرسپولیس چه خواهد بود؟

دکتر احمدی: چون تا امروز با من در این مورد صحبت نشده و من هم از پرونده دقیق مکانی اطلاعی ندارم، نمیتوانم نظر مشورتیام را اعلام کنم ولی اگر قرار باشد اعلام نظر کنم باید تمام ابعاد این پرونده موردبررسی قرار بگیرد یعنی از بعد حقوقی، فنی و فرهنگی بهترین تصمیمگیری برای باشگاه پرسپولیس صورت بگیرد.

* حرف آخر

نکته کلی این است که همه بایستی از حریم و اعتبار ورزش و مجموعهها و باشگاههای ورزشی به عنوان سرمایه اجتماعی حفاظ کنیم و اجازه ندهید که ارزشهایی بالاتر از عدد و رقم و قراردادها وارد ورزش شود. مردم همواره به عنوان سرمایه اجتماعی به ورزش نگاه میکنند و به آن اطمینان دارند، ما هم باید این جایگاه را حفظ کنیم و اجازه ندهیم کسی این حریم را خدشهدار کنند.