به نقل از روابط عمومی شهرداری شهر فردوسیه، مسیحالله ارجمند اظهار کرد: امروزه افزایش میزان تصادفات به دلیل رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی و عدم آموزش صحیح است.
وی تصریح کرد: یکی از گروههای هدف در آموزش فرهنگ ترافیک، کودکان و نوجوانان هستند و این گروه به عنوان نسل آینده با یادگیری صحیح مفاهیم ترافیک و شیوههای درست رفت و آمد در شهر میتوانند به رفع معضلات ناشی از تراکم ترافیک کمک کنند.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری شهر فردوسیه بیان کرد: اگر از کودکی فرهنگ ترافیک را به فرزندانمان آموزش دهیم، در آینده شاهد کاهش آمار تصادفات و تلفات خواهیم بود و ارتقای این فرهنگ به نحو مطلوب نیازمند کار دستهجمعی است.
وی آموزشهای فرهنگ ترافیک را مؤثرترین و کارآمدترین روش برای تغییر الگوی رفتاری کودکان و نوجوانان عنوان کرد و گفت: در همین راستا با استفاده از کارشناسان مجرب حوزه ترافیک به مدارس سطح شهر رفته و مطالب و موضوعهای نظم و انضباط ترافیکی به زبانساده آموزش داده میشود.
ارجمند هدف از اجرای این طرح را آموزش فرهنگسازی در بخش حمل و نقل و ارتقای سطح آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به منظور کاهش تصادفات و افزایش ضریب ایمنی کودکان عنوان و اظهار کرد: آموزش فرهنگ ترافیک در سطح مدارس و بین دانشآموزان باید جدیتر گرفته شود و در راستای ارتقای این فرهنگ همه باید کمک کنیم و با استفاده از ظرفیت دانشآموزان در ترویج فرهنگ درست رانندگی و ارتقای وضعیت فرهنگ ترافیکی تلاش کنیم، زیرا معتقدیم کاهش چشمگیر تلفات سوانح، حاصل فرهنگسازی و تربیت جامعه از سنین پایین است.
وی از آغاز آموزش فرهنگ ترافیک و قوانین راهنمایی رانندگی در مدارس سطح شهر خبر داد که با هماهنگی مدیران مدارس و با حضور اولیای دانشآموزان از امروز شروع به کار کرد.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری شهر فردوسیه در پایان متذکر شد: در این دوره محمدعلی ساجدی رئیس اداره دایره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی ویژه غرب استان تهران برای آموزش به دانشآموزان دعوت شده است.