رای نخستین بار در کشور بانک تصاویر هیجانی ایرانی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، توسط محققان دانشگاه شهید بهشتی تهیه شد.
به گزارش سرویس علمی ایسنا، شهریار شهیدی، مجری پروژه «تهیه بانک تصاویر هیجانی ایرانی و تدوین ویژگیهای شناختی آنها» درباره این پروژه اظهار کرد: بیشتر کشورها بانک تصاویر هیجانی مختص چهرههای مردم خود را دارند تا هیجانهای انسانی که به موجب آن فرد برانگیخته میشود در بانک اطلاعاتی متشکل از چهرهها و موقعیتهای مختلف هیجانی داشته باشند. در کشور ما نیز بانک هیجانی مربوط به چهرههای خارجی استفاده شده و این نخستین بانک هیجانی با چهرههای ایرانی است که اعتبار بسیار بالایی دارد.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: با استفاده از بانک هیجانی قادر میشویم با شناسایی حالتهای مختلف شناختی، عواطف و هیجاناتی که فرد نشان میدهد تشخیص داده شود. همچنین یکی از کاربردهای این بانک ارزیابی هوش هیجانی است که با این روش هوش هیجانی افراد به صورت علمی سنجیده میشود.

شهیدی درباره کاربرد دیگر بانک تصاویر هیجانی گفت: تحقیقات نشان داده در درمانهایی همچون افسردگی با القای هیجانات مثبت به افراد این هیجانات در آنها افزایش پیدا میکند که این بانک در این مورد نیز تاثیرگذار است.

مدیر گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک به صورت تصاویر و تیکهای کوتاه از موقعیتهایی که در افراد ایجاد هیجان میکند تهیه شده است، سعی ما بر این است این تصاویر را در میان تعداد قابل توجهی از افراد از نظر شدت، عمق و نوع هیجان بسنجیم تا میزان اعتبار آن را بدست آوریم.

وی در پایان درباره حمایت ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: همکاری ستاد و استقبالی که از این طرح شد بالا بود و مسأله مهم اهمیتی و ارزشی است که ستاد به تحقیقات پژوهشی حوزه علوم شناختی میدهد. در واقع بین نهادهایی که برای حمایت مراجعه کردیم ستاد بهترین نوع حمایت را برای انجام این پروژه کرد.