جمشید واشانی ا اظهار کرد: یک واحد کارگاه غیرمجاز تولید و بستهبندی ماست موسیر در فردوسیه از توابع شهرستان شهریار در تاریخ 19 دی ماه جاری کشف و توقیف شد.

وی بیان کرد: پیرو بررسی کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار مبنی بر تولید و بستهبندی ماست موسیر با نام تجاری نامبناب در یک کارگاه غیرمجاز در فردوسیه، کارشناسان بهداشت محیط به همراه کارشناس حقوقی شبکه پس از اخذ دستور قضایی در معیت نیروی انتظامی شهرستان در تاریخ 19 دی ماه جاری به آدرس اعلامشده در فردوسیه مراجعه کردند و ضمن توقیف کلیه ابزار و تجهیزات، پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.