به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست استان تهران، عزیز عبدلزاده از قلع و قمع 50 کوره تولید زغال در شهرستان شهریار با حکم قضایی خبر داد.

وی گفت: برابر دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار مبنی بر جلوگیری از فعالیت غیرمجاز کورههای تولید زغال در این شهرستان و قلع و قمع تأسیسات مربوطه و توقیف موقت این تأسیسات برای پیشگیری از وقوع جرم، روز گذشته مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار با همکاری نیروی انتظامی کورههای تولید زغال واقع در نصیرآباد و حریم رودخانه دهمویز و جنب ریل راهآهن را تخریب کردند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار در پایان متذکر شد: در این راستا 50 بستر کوره غیرمجاز تولید زغال و تأسیسات آنها با حکم قضایی تخریب و قلع و قمع شده و چوبهای مورد استفاده توسط شهرداری باغستان بارگیری و از محل منتقل شد.