گیاهان آپارتمانی مناسب:

-اوپاندانوس ٬شلفرا٬ فیتوس٬ فیلودندرون ٬دیفن باخیا٬ بگونیا٬ بنفشه آفریقایی ٬سانسیوریا

-آبیاری گلهای آپارتمانی باید بسیار دقیق صورت گیرد و زمانی انجام شود که سطح گلدان کاملا خشک شود وضمنا چون در آپارتمان از زیر گلدانی استفاده می شود بایستی حتما ته گلدان از آب داخل زیر گلدانی جدا باشد این عمل را می توان با قرار دادن سنگی انجام داد.

-کود مناسب برای این گیاهان ۲۰ روز یک بار با مقدار بسیار کمی کود اوره تیمار شوند کافی است.