امیدواری یعنی...

امیدواری این نیست که انتظار داشته باشی همه پیش بینی هایت در مورد آینده درست از آب در بیاد ...

این هست که بگذاری زندگی به شیوه خودش هر روز برایت یکی از زیبایی هایش را به ارمغان بیاورد...

این نیست که سختی ها را نا دیده بگیری

اینه که باور کنی با وجود همه بالا و پایین ها

بالاخره همه چیز درست می شود...


مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش