علیرضا صفرزاده عضو شورای اسلامی شهر شهریار با اشاره به لزوم تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان راهکار و نقشه راهی تاثیر گذار و سازنده در توسعه اقتصادی اظهار داشت:تکیه بر ظرفیت های بومی و داخلی و پرهیز از ریخت و پاش های اقتصادی، لحاظ کردن مدیریت بهینه و استفاده حداکثری از امکانات موجود بصورت هدفمند، از مولفه های اصلی تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.

وی افزود:شورای اسلامی شهر شهریار نیز برای حصول اهداف پیش بینی شده در این عرصه، برنامه ریزی های مدونی را طرح و ابلاغ کرده که با اجرای آن از سوی شهرداری، به توفیقات قابل توجهی نائل شده ایم.
صفرزاده گفت:تخصص، کارآمدی و تجربه، سه رکن تعیین کننده در انتصابات محسوب می شود زیرا از هدر رفتن انرژی و هزینه ها جلوگیری می کند.
عضو شورای اسلامی شهر شهریار عنوان کرد:هر آنچه دقت نظر بیشتری در این اصول و مولفه های تاثیر گذار لحاظ شود، مدیریت بهینه نیز به نحو مطلوب تری اعمال و عملیاتی می شود.
وی افزود:کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری از حداقل امکانات دستور کار دیگری بود که مدنظر شورای شهر و شهرداری شهریار قرار گرفت.
صفرزاده گفت:با ارزیابی ها و بررسی های انجام شده، شاهد کاهش ۱۵ درصدی هزینه های جاری نسبت به دوره های قبل بوده ایم که این موفقیت با تدابیر هوشمندانه طراحی شده در عرصه مدیریت شهری حاصل شد.
عضو شورای اسلامی شهر شهریار یادآور شد:امیدواریم با تقویت تخصص گرایی در مدیریت شهری، رشد و شکوفایی، با ثبات و شتاب هر چه بیشتری طی شود که در چنین شرایطی توسعه این منطقه مستعد با بالندگی و پویایی هر چه بیشتری همراه خواهد شد.