علی ذبیحی از برگزاری جشنواره حامیان آب در آموزش و پرورش این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: در راستای اجرای تفاهمنامه و گسترش همفکری و همکاریهای فرهنگی و آموزشی و به منظور استفاده از توانمندیهای مشترک بین شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران و اداره آموزش و پرورش شهرستان شهریار مقرر شد جشنواره دانشآموزی حامیان آب طی دورههای آموزشی با هدف درست مصرف کردن آب در بین دانشآموزان مقطع ابتدایی از طریق جنگهای شادی و نمایش عروسکی در کانون شهید کافی شهریار برگزار شود.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار هدف از اجرای این جشنواره را نهادینه کردن جایگاه و ارزش آب در بین دانش آموزان، اصلاح الگوی مصرف و آموزش راهکارهای صرفهجویی و انتقال آن به نهاد خانواده عنوان کرد.
وی بیان کرد: دانشآموزان شرکتکننده در این جشنواره پس از گذراندن دورههای آموزشی لازم، در مدارس خود با عنوان حامیان آب، مسئولان مدرسه را در برای مصرف بهینه آب یاری میکنند.
ذبیحی در پایان متذکر شد: در سال تحصیلی گذشته نیز در راستای پرسش مهر 15 و سئوال ریاست جمهور مبنی بر صرفهجویی در مصرف آب و در جهت ترویج فرهنگ مصرف درست آب بین اداره آموزش و پرورش شهریار و شرکت آب و فاضلاب همکاریهای خوبی صورت گرفت.