۱-باغچه جدید:

-عمق ۱متر

-۳۰ سانتیمتر کف شن درشت(بادامی+شکسته)

-۵۰ سانتیمتر روی آن کود گاوی

- ۱۵ سانتیمتر بعدی شن شسته سرندی

- ۵ سانتیمتر هم برای آبگیری

* البته این اقدامات بایستی در اواخر شهریور انجام گیرد تا کود گاوی کاملا بپوسد و در اسفند شن شسته با قسمتی از کود مخلوط شده و آماده کشت گردد.

۲-باغچه قدیمی:

- ۳۰ سانتیمتر خاک روی باغچه را برمیداریم

-خاک زیر را با ۱۰ تا ۱۵سانتیمتر شن شسته سرندی مخلوط می کنیم

-خاک برداشته شده را با شن شسته سرندی وکود گاوی پوسیده به نسبت مساوی مخلوط و به باغچه اضافه میکنیم

قابل توصیه می باشد که از تعویض خاک باغچه مگر به علت چرب (قلیا)وشور بودن بالا خودداری گردد.

ضمنا بعد از آماده سازی باغچه آن را ۱ یا ۲ نوبت غرقاب نمایید.

*** کود اگر پوسیده نباشد علف هرز باغچه شما را از بین خواهد برد.