بعد از ظهر امروز کارگاه «مشاوره شیردهی عملی» با هدف ارتقای دانش و مهارت کارکنان بهداشتی درمانی در خصوص مشاوره شیردهی و پوزیشنهای صحیح شیردهی بهصورت عملی در شهرستان شهریار برگزار شد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار در حاشیه این کارگاه اظهار کرد: با توجه به اهمیت ترویج تغذیه با شیر مادر در جامعه و کسب دانش لازم در هنگام بروز مشکلات شیردهی و همچنین با توجه به نیاز کارکنان به آموزش عملی شیردهی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار نسبت به برگزاری کارگاه یکروزه «مشاوره شیردهی عملی» باهدف ارتقای دانش و مهارت کارکنان بهداشتی و درمانی در خصوص مشاوره شیردهی و پوزیشن های صحیح شیردهی بهصورت عملی اقدام کرد.
جمشید واشانی بیان کرد: در این جلسه که با حضور 32 نفر از کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان شهریار برگزار شد پس از برگزاری پیشآزمون برای سنجش آگاهی اولیه کارکنان، فریبا فلاحزاده، کارشناس برنامه شیر مادر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در خصوص اخذ شرح حال، ارزیابی مادر شیرده، بررسی مشکلات شیردهی، پوزیشنهای صحیح شیردهی، تماس پوست با پوست در ساعت اول تولد و ... مطالبی را ارائه کردو در پایان پس از برگزاری پسآزمون، به سئوالات و مشکلات مطروحه کارکنان، پاسخ داده شد.