سلامت نیوز: یک مطالعه جدید نشان میدهد که استاتینها میتوانند باعث کاهش بروز سرطان کبد در افراد مبتلا به هپاتیت b شوند. البته این اولین بار نیست که چنین اثری از استاتینها دیده میشود؛ چون مطالعات قبلی اثر آنها را بر کاهش بروز سرطان پستان نیز نشان دادهاند....

در مطالعه جدیدی که روی 33 هزار فرد مبتلا به هپاتیت b مزمن طی سالهای 2008-1997 انجام شد، افرادی که یکی از داروهای خانواده استاتین را مصرف میکردند، به میزان کمتری به کارسینوم هپاتوسلولار مبتلا میشدند. علاوه بر آن، مشخص گردید که هرچه مدت مصرف این داروها طولانیتر باشد، احتمال بروز این نوع سرطان کمتر است. البته محققان میگویند هنوز باید مطالعات بیشتری در این مورد انجام شود تا مکانیسم عمل استاتینها در کاهش کارسینوم هپاتوسلولار مشخص گردد. همچنین با توجه به این که خطر بالا رفتن آنزیمهای کبدی در اثر مصرف این داروها وجود دارد، در حین درمان باید آزمونهای کبدی مرتبا اندازهگیری شوند.

یکی از مشکلاتی که بر سر راه این درمان وجود دارد، منع مصرف استاتینها در افرادی است که بیماری کبدی دارند. با این حال این مطالعه حداقل نشان میدهد که اگر فردی مبتلا به هپاتیت b مزمن باشد و به خاطر وضعیت لیپیدهای خود به مصرف استاتینها نیاز داشته باشد، مصرف این داروها میتواند علاوه بر اثری که در کاهش کلسترول دارد، در پیشگیری از سرطان کبد نیز موثر باشد؛ و نهایتا نباید در مورد مصرف کنترلشده استاتینها در این شرایط نگرانی خاصی وجود داشته باشد.