محققان آمريکايي مکانيزم جديدي را کشف کردند که توانمندي کلم بروکلي در پيشگيري از سرطان را تاييد مي کند. به گزارش فارس به نقل از نشريه"Epigenetics Clinical" ، محققان دريافتند که ماده سلفور موجود در کلم بروکلي مي تواند فرايند متيلاسيونDNA را کنترل و آن را کاهش دهد زيرا اين فرايند منجر به افزايش ميانگين موارد ابتلا به سرطان مي شود. محققان تاثير کلم بروکلي بويژه ماده سلفور برسلولهاي سرطاني پروستات را بررسي کردند و گفتند که نتايج تحقيقات آنها را مي توان در مورد بسياري از سرطان هاي ديگر نظير سرطان روده بزرگ و سرطان سينه بکار بسته و از ابتلا به اين سرطانها کاست. در اين تحقيقات آمده است: ماده سلفور فرايند متيلاسيونDNA را از طريق کاستن از ميانگين بروز آن کنترل مي کند بويژه که اين فرايند مسئول بسياري از وظايف سلولهاي سرطاني است و همچنين نقش بسيار مهمي در تقسيم و تکثير اين سلولها بازي مي کند. محققان از فوايد بيشمار ماده سلفور ابراز شگفتي کرده و آن را داراي عملکردهاي متعددي توصيف کردند.