صبح امروز آیین گرامیداشت هفته پژوهش با حضور مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار، معاون برنامهریزی فرماندار شهرستان، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان، جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان و مسئولین دیگر شهرستان در سالن مجتمع ایرانی اسلامی شهریار برگزار شد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار در ابتدای این مراسم با بیان این موضوع که توقف در آموزش توقف در زندگی است و توقف در پژوهش توقف در آموزش و زندگی است، اظهار کرد: امروزه در دنیای پر جنب و جوش، از پژوهش به عنوان موتور محرک ملتها به سمت و سوی آرمانها و اهداف نام میبرند.
علی ذبیحی در ادامه بیان کرد: عصری که در آن قرار داریم، عصر روشنگری، عصر دانایی، عصر مجاز، عصر خرد، عصر پژوهش، عصر امواج و ارتباطات و تغییرات سریع نامیده میشود، بنابراین لزوم وجود پژوهش و پژوهشگر بیش از پیش احساس میشود.
وی با تأکید بر شروع اجرای پژوهش از مدارس تصریح کرد: اجرای برنامههای پژوهشی در مدارس میتواند دانشآموزان را به نگاهی دوباره و تفکری دیگر دعوت و روحیه کندوکاو را در آنها نهادینه کند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار خاطرنشان کرد: اگر آموزش چگونه پژوهش کردن به درستی برای دانشآموزان تعریف شود و به آنها طعم تفکر از راه شنیدن و دیدن دقیق اطراف خود را بچشاند، میتواند اتفاق بزرگی را در آنها به وجود آورد و حس پژوهشگری در آنها متولد شود.
ذبیحی با انتقاد از پژوهشهای صورت گرفته به صورت آکادمیک و نظری خواستار انجام پژوهشهایی شد که در راستای رفع نیازها و مشکلات آموزش و پرورش به صورت کاربردی باشد.
وی در پایان به ارائه گزارشی از تعداد پژوهشهای صورت گرفته، معلمین پژوهنده و نفرات برتر منطقهای و استانی پرداخت.