تعداد کلروپلاست در گیاهان سایه پسند بیشتر است و اگر در محیط پر نور قرار بگیرد چون نور زیادی جذب می کند می میرد(قانون بردباری).کلروپلاست در گیاهان نور پسند کمتر استو به همین دلیل باید در محیط پر نور قرار بگیرداین گیاهان فقط 10 درصد نور را جذب میکنند در حالی که گیاهان سایه پسند 73 درصد نور را جذب می کنند.