غلامرضا سرآبادانی رئیس شورای اسلامی شهر اندیشه، با اشاره به لزوم توسعه هر چه بیشتر زیر ساختهای فرهنگی در این منطقه اظهار کرد: بافت جمعیتی اندیشه بسیار مستعد و توانمند است و از نظر ما هر آنچه امکانات فرهنگی و آموزشی تقویت شود روند شکوفایی استعدادها در این شهر تسریع خواهد شد.وی افزود: طرحها و برنامههای متعددی برای ارتقا سطح زیر ساختهای فرهنگی در شهر اندیشه تعریف شده که فرهنگسرای این شهر از نمونههای آن به شمار میرود.


رئیس شورای اسلامی اندیشه عنوان کرد: اعتبار مد نظر قرار گرفته برای طرح مورد اشاره به رقمی بالغ بر دو میلیارد 500 میلیون تومان میرسد و در حال حاضر قریب به نیمی از طرح عملیاتی شده است.


سرآبادانی عنوان کرد: یکی دیگر از مطالبات مردم ساکن در این منطقه تسهیل شرایط برای ارائه خدمات بانکی بود که با رایزنیهای که انجام شد بستر مناسب برای افتتاح بانک شهر در این منطقه فراهم شد.


وی یادآور شد: در حال حاضر بانک شهر فعال و در حال ارائه خدمات به مردم این منطقه است و امیدواریم با تعامل و همیاری شایستهای که میان دستگاههای فعال منطقهای و شهرستانی در شهریار و اندیشه جاری و ساری است روند توسعه پایدار همچنان با سرعت و شتاب فزاینده طی شود.