NEWS.com
مترجم : همكاران سيستم

یک کرم (Worm) جدید توانسته با استفاده از یکی از چاله های امنیتی نرم افزار سیمنتک (Symantec) به شکل وسیعی در اینترنت گسترش یابد.این کرم که Big Yellow نام دارد ، دومین کد مزاحمی به حساب می آید که قادر بوده است از این چاله امنیتی ، بهره برداری نماید. البته رفع این نقیصه از ماه می در دسترس کاربران قرار گرفته است.این کرم ، کامپیوتر هایی را که از نرم افزار سیمانتک دچار این نقیصه استفاده می کنند ، مورد جستجو قرار داده و تلاش می کند تا وارد سیستم شود. در این حالت کرم مزبور از سرور مربوط به خود ، برخی کدهای تخریبی وارد سیستم می نماید. تاکنون بیش از 600 هزار کامپیوتر به این مشکل دچار شده اند.شرکت سیمانتک اعلام کرده که اگرچه از وجود چنین کرمی با خبر است ولی آن را یک مشکل جدی تلقی نمی کند. به گفته یکی از مقامات شرکت سیمانتک ، این کرم تنها قادر است در سیستم ، صداهای مزاحم ایجاد کند و فعالیت خطرناک دیگری را انجام نمی دهد.