به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار، با حضور مرتضی صارمی معاون سیاسی انتظامی فرماندار و رئیس ستاد انتخابات این شهرستان و اعضای کمیته تبلیغات و اطلاعرسانی شهرستان شهریار، اولین جلسه این کمیته در محل فرمانداری شهریار برگزار شد. مرتضی صارمی در این جلسه اظهار کرد: نظر به اهمیت انتخابات پیش رو باید به جنبههای مختلف تبلیغات و اطلاعرسانی توجه کرد. وی بیان کرد: انتخابات فراتر از حوزههای کاری است و اعضای کمیتهها باید با نگاه ویژه به مسئولیتهای خود در جریان انتخابات فعالیت کنند. معاون سیاسی انتظامی فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان شهریار در پایان ضمن دعوت اعضای کمیته تبلیغات و اطلاعرسانی به دقت و سرعت در انجام کارها، متذکر شد: ستاد انتخابات شهرستان شهریار با تمام توان در چارچوب دستورالعملهای اجرایی انتخابات در حال کار است و در حوزه تبلیغات با کسانی که بخواهند خارج از چارچوبهای قانونی حرکت کنند برخورد خواهد کرد.