سید محمد میرزمانی امروز در خصوص آبگرفتگی سطح معبرهای شهر باغستان ناشی از بارندگیهای اخیر، اظهار کرد: یکی از معضلات گریبانگیر مردم باغستان در ایام بارانی، آبگرفتگی بعضی از سطح معابر است، این مشکل ناشی از عدم استاندارد بودن محل دفع آبهای سطحی است، بنابراین آب بیشتر معبرها و سطح کوچهها را فرا میگیرد. وی بیان کرد: بزرگترین علت این آبگرفتگیها در سطوح عبور و مرور شهری در هر منطقهای به مشکلات ساختاری و عمرانی آنجا ارتباط دارد، طراحی غلط آبراهها، نهرها و جویها در هنگام ساخت، این مشکلات و معضلات را برای شهروندان به وجود میآورد. شهردار شهر باغستان تصریح کرد: بنابراین شهرداری این شهر مرحله نخست اقدامات اجرایی برای عریض و بهینه کردن آبراههای دفع آبهای سطحی شهر را آغاز کرده است. وی در پایان متذکر شد: استارت طرح عریض کردن کانال آب «ایرانیاسا» برای هدایت آبهای سطحی و ممانعت از آسیبهای احتمالی که ممکن است از سرریزی آب از این آبراه حاصل شود، زده شده است.