میررضا شفیعپور امروز از اتمام جلسات تحلیل افت و رشد امتحانات مناطق 20 گانه شهرستانهای استان تهران خبر داد. وی در این باره گفت: جلسات تحلیل افت و رشد امتحانات به میزبانی مناطق دماوند، پاکدشت، ری دو، اسلامشهر و شهریار برگزار شد. معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ادامه داد: این جلسات با حضور معاونین آموزشی و کارشناسان مسئول فنی و حرفهای ادارات مناطق و کلیه مدیران هنرستانهای فنی و حرفهای شهرستانهای استان تهران برگزار شد. شفیع پور، ضمن اعلام رشد سه درصدی در زمینۀ دروس تخصصی هنرستانی گفت: در جهت اعتلای جلسات و تحلیل دقیق افت و رشد امتحانات از نرم افزارهای ترسیم شده توسط اداره فنی و حرفهای و کار و دانش ادارهکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران استفاده شد که مورد استقبال قرار گرفت. نتایج تحلیل افت و رشد امتحانات پس از دستهبندی برای برنامهریزی در سطح استان ارائه شده است.