تاريخچه تكثير وپرورش ماهي در دنيا و ايران


پرورش ماهي به صورت مصنوعي در كشور چين آغاز شد وسابقه پرورش در اين كشور به بيش از 3 هزار سال قبل در منطقه (ين ديناستي) مربوط مي شود(1137 تا1400 سال قبل از ميلاد) وحدود 460 سال قبل از ميلاد در منطقه (وارينگ كينگ دام) پرورش ماهي تا حد خوبي توسعه يافته بود. فان لي اولين فردي بود كه اصول پرورش ماهيان آب شيرين را تدوين كرد.


با وجود سابقه طولاني پرورش ماهي در استخر, سابقه تكثير مصنوعي ماهيـان كوتاه است. اولين گام در لقاح مصنوعي به وسيله دانشمند آلماني لدويك يا وبي (1711-1784)برداشته شد. او از ماهي ماده ونر قزل آلاي آماده بصورت جداگانه تخم واسپرم به دست آورد وآن ها را با هم مخلوط كرد كه اين اولين لقاح مصنوعي تخم ماهي بود. در مورد ماهيـان پرورشي گرمابـي در سال 1930 مولـدين آماده از محل هاي تخم ريزي طبيعي صيد ولقاح مصنوعي داده شدند. ولي القاء تخم ريزي به مولدين با روش تزريق , در سال 1934 به وسيله زيست شناسان برزيلي آغاز شد و بعد در آسيـا واروپـا وآمريكاي شمالي توسعه يافت. در سال 1958 مولـدين كپور نقره اي وسرگنده پرورش يافته در استخرهاي خاكي با تزريق عصاره غده هيپوفيز ماهي كپـور معولي به صورت مصنوعي تكثيـر شدند ودر حال حاضر مولـدين ماهيـان مختلف با استفاده از هورمـون هاي مصنـوعي وغده هيپوفيز ماهيان در سطح وسيع مورد تكثير مصنوعي قرار مي گيرند.


با توجه به قدمت پرورش ماهي در دنيا , اين فعاليت در ايران با تكثير تاسما هيان در سال 1301 وپرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان از سال 1338 آغاز شده است. رشد اقتصادي و صنعتي وهمچنين لزوم تغذيه جمعيت رو به افزايش وكيفيت برتر پروتئين آبزيان در مقايسه با ساير گوشت ها , موجب افزايش توجه به آبـزيان وصيد در درياها ومنابع آبي شد ودر نتيجه كاهش ذخاير آب ها را به دنبال داشت. بنابراين براي دستيابي به برابري توليد باتقاضا وبهره برداري مناسب از ذخاير چاره اي جز روي آوردن به پرورش آبـزيان در محيط هاي قابل كنترل وهمچنين تكثير انواع ماهيان به منظور رهاسازي وبازسازي ذخاير نبود. بدين منظور سازمان شيلات ايران اقدام به احداث اولين ايستگاه بررسي تكثير و پرورش كپور ماهيان پل آستانه در سال 1347-1348 كرد. پس از آن نيز مجتمع تكثير و پرورش تاسماهيان سد سنگررشت در سال 1350 به بهره برداري رسيد. با توجه به استعداد مناطق مختلف هزاران مزرعه پرورش ماهي در سطح كشور فعال است.