یک گروه بینالمللی از پژوهشگران چگونگی تحلیل ماهیچهها را در افراد مسن کشف کردند. آنها دلیل این تحلیل ماهیچهای را قطع ارتباط دائمی بین اعصاب و ماهیچهها عنوان کردند
کشف دلیل کاهش تهاجمی توده و عملکرد ماهیچه در افراد مسن میتواند فرصتها را برای مداخلههای جدید به منظور کند کردن روند کاهش توده ماهیچهای و بهبود سلامت و کیفیت زندگی انسانها فراهم کند.
کاهش عملکرد و توده ماهیچه در افراد مسن 'کم ماهیچگی' خوانده میشود. این رویداد یک مشکل برای سلامتی است که با افزایش افراد مسن در جامعه ، رو به فزایندگی است. افراد بالای 60 سال با این مشکل مبتلا مواجهاند.
دکتر 'تی شاولاکاتز' و دکتر 'میراندا گروند' از دانشگاه وسترن استرالیا، مجریان این پروژه اعلام کردند : کاهش عملکرد و توده ماهیچه، یک بیماری محسوب نمیشود بلکه بخشی از زندگی است.
این پژوهشگران در مورد این پروژه گفتند: موشهای 29 ماهه ( معادل انسانهای 80 ساله) کاهش هشدار دهنده ارتباط سالم بین اعصاب و ماهیچهها را در نقطه تماسی که موجب تحریک عصب بر روی ماهیچه میشود، از خود نشان دادند. کاهش ارتباط در این نقاط تماس با نبود ارتباط بین عصب و ماهیچه مرتبط است. وقتی فعالیت ماهیچه کاهش مییابد عملکرد ماهیچه از بین میرود.
دانشمندان ادعا میکنند که مشاهدات آنها میتواند به زودی به روشهای درمانی جدیدی برای جلوگیری از کم ماهیچگی منجر شود.
همچنین نتایج این مطالعات تاثیر مثبت ورزش منظم را بر کند کردن روند تحلیل ماهیچهها نشان میدهد و پژوهشگران قصد دارند راهبردهای درمانی جدیدی را برای مبارزه با کاهش ماهیچه ارایه کنند.