ديابت بويژه ديابت نوع دوم بيماري است كه به صورت مستقيم با الگوي زندگي
انسان مرتبط بوده و محصول زندگي مدرن است.
به نقل از سايت اينترنتي هلت مي آپ، فقدان تغذيه مناسب، عدم كنترل مناسب روي تغذيه و بيتحركي همگي از عوامل تشديد كننده احتمال بروز ديابت هستند.
سايت اينترنتي هلت مي آپ در مقالهاي 10 نشانه مهم ديابت را اعلام كرده است كه عبارتند از:
1. افزايش غيرعادي تشنگي و تكرر ادرار
2. گرسنگي افراطي
3. كاهش ناگهاني وزن
4. كاهش سرعت بهبود زخمها
5. خستي و تحريك پذيري غيرمعمول
6. تار شدن ديد
7. خشكي پوست
8. بيحسي و كرخ شدن دستها و پاها
9. افزايش عفونتهاي پوستي
10. سردردهاي مكرر
به گفته متخصصان؛ ديابت بيماري جدي است كه حتي بيش از ساير امراض كشنده مثل ايدز و سرطان قرباني ميگيرد و تنها راه مقابله با آن افزايش الگوي سالم در زندگي روزمره است.