سفیدک سطحی مو (انگور)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

عامل بیماری: فرم جنسی Uncinula necator

فرم غیر جنسی Oidium tuckeri

علائم:


علائم این بیماری در حبه های انگور بصورت لکه های نکروتیک شبکه ای ظاهر شده که بتدریج از کپک سفید پوشیده شده و شکاف بر می دارند، در برگها بصورت نقطه های نکروتیک، لکه های بیرنگ شفاف و کپک پودری سفید خاکستری در سطح فوقانی نمایان می شود. ........

بیولوژی:


فرم جنسی پاتوژن یک آسکومیست و فرم غیر جنسی یک دئوترومیست است. پاتوژن بصورت میسلیوم روی شاخه ها و همچنین بصورت اندامهای جنسی(کلیستوتسیوم) در برگ های ریخته شده پای درختان زمستان گذرانی می کنند. .........

کنترل:
اولین سمپاشی زمانی که طول شاخه های جوان ۶-۵ سانتی متر است، دومی قبل از تشکیل گل ها، سومی پس از تشکیل حبه های انگور و چهارمی هنگامی که حبه های انگور رنگ عوض می کنند.