برای تکاندن غبار روزمرگی منتظر روز ویژه نباش...

همین الان "خودتکانی" کن...

زندگی عادی کافی نیست

باید زیبا زندگی کرد

حتی اگر همه داشته هایمان ساده باشد...مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش