پیچیدگی برگ هلو
------------------------------------------------------------------------------------

عامل بیماری: Taphrina deformans
علائم:این بیماری به گل، میوه، جوانه، شاخه و بیش از همه به برگها حمله می کند.

روی برگهای جوان بصورت جوش های برجسته نزدیک رگبرگ ها ی مرکزی ظاهر می شود. جوش ها به تدریج حجیم و ضخیم شده و به هم ملحق می شوند، این پدیده بدلیل رشد بی رویه سلول های بافت های پارانشیمی مابین رگبرگ ها می باشد. ......

بیولوژی:


این پاتوژن یک آسکومیست است و بصورت آسکوسپور روی میزبان زمستان گذرانی می کند. در فصل بهار آسکوسپورها جوانه زده و ایجاد آلودگی می کنند.دمای۸-۷ درجه سانتی گراد و حضور چند ساعت قطره آب بر روی میزبان شرایط مناسب برای شروع آلودگی است. .......

کنترل:
به منظور پیشگیری بیماری، اولین سم پاشی پس از ریزش برگ ها و دومین سم پاشی در اواخر زمستان انجام گیرد بدین طریق آسکوسپور هایی که روی میزبان زمستان گذرانی می کنند از بین می روند در فصل بهار در صورت مهیا بودن شرایط بیماری زایی، اقدام به سمپاشی شود. سموم پیشنهادی عبارتند از: تیرام، زیرام، کاپتافول و محلول بوردو.