سردار"محسن خانچرلي"در حاشيه بازديد از ساختمان در حال احداث پليس آگاهي شهريار و کلانتري فاز 5 شهرانديشه، گفت: کلانتري ها در پيشاني تعامل پليس با مردم قرار دارند و تکريم ارباب رجوع در اين مراکز مي تواند ميزان رضايتمندي شهروندان از پليس را افزايش دهد.


رئيس پليس غرب استان تهران با بيان اينکه پليس جمهوري اسلامي با پليس کشورهاي ديگر متفاوت است،گفت:پليس در شناسايي ريشه بروز مشکلات منطقه،جرايم وآسيب هاي اجتماعي فعال بوده و نيروي انتظامي مي خواهد فرماندهان ومديران، مساله محور بوده و پليس دانش محور بايستي اين مسائل را دنبال کند.اين مقام انتظامي بيان داشت:با برطرف کردن مشکلات منطقه،جرايم وآسيب هاي اجتماعي ،سازمان تقويت خواهد شد و فرمانده موفق بايستي داراي تشخيص خوب، تجزيه وتحليل و ارزيابي مناسب از منطقه باشد.سردار"محسن خانچرلي" گفت:نيروي انتظامي بر مديريت منايع انساني تاکيد کرده و نقش فرمانده و مدير را بي بديل مي داند؛ مديران بايستي داراي صفاتي از قبيل هوشياري،هوشمندي وبرنامه ريزي باشند.وي با اشاره به اقدامات خوب فرماندهي انتظامي ويژه غرب استان تهران در طرح مکنا، گفت:در اين استان فعاليت هاي خوبي در طرح مکنا صورت گرفته و با اقداماتي از قبيل خودارزيابي،بازرسي محسوس و نامحسوس و نظارت پليس هاي تخصصي مي توان اين روند را بهبود بخشيد.فرمانده انتظامي غرب استان تهران با اشاره به لزوم استانداردسازي وتعالي رفتار کارکنان گفت:با اين اقدام پليس، نتايج طرح مکنا روند خوبي پيدا خواهد کرد.