دانشمندان معتقدند در هنگامی که شما احساس نگرانی و استرس میکنید کشیدن نفسهای عمیق …
دانشمندان معتقدند در هنگامی که شما احساس نگرانی و استرس میکنید کشیدن نفسهای عمیق حال شما را بدتر میکند.

محققان متوجه شدند در هنگامی که شما علائم استرس و نگرانی ازخود نشان میدهید تغییر شیوه نفس کشیدن تاثیر بهتری نسبت به درمانها و داروهای روانی در کاهش علائم ناشی از این حالات دارند. با این روش همچنین میتواند مردم را نسبت به حملات ترس و نگرانی در آینده بیمه کرد.
حملات ترس و استرس (panic attack) همراه با علائمی مانند افزایش ضربان قلب، عرق کردن کف دست و نفس نفس زدن بروز پیدا میکند. بیش از ۶ میلیون نفر در آمریکا به این حالت دچار هستندو به طور ناگهانی دچار استرس میشوند.
معمولا به انسانها در هنگام نگرانی توصیه میشود که نفس عمیق بکشند، اما برای افرادی که دچار نفس نفس زدنهای شدید میشوند این توصیه چندان خوب نیست. چرا که در این حالت معمولا انسانها مقادیر زیادی دیاکسید کربن را از طریق تنفس خارج میکند که میتواند منجر به بروز حالاتی مانند سرگیجه یا بیحسی شود. در این هنگام احساس خفگی به انسانها دست میدهد و به همین دلیل آنها به طور ناخودآگاه سریعتر و عمیقتر نفس میکشند انجام این کار وضعیت را بدتر میکند.
نفس نفس زدن به این دلیل نیست که آنها کمبود اکسیژن پیدا کردهاند، بلکه دلیل اصلی این است که آنها به یکباره حجم هوای زیادی را از راه دهان خارج میکنند.
به همین دلیل کارشناسان روانشناسی معتقدند در این حالت به جای نفسهای عمیق شما بهتر است نفسهای سطحی و آرام بکشید.

به این ترتیب میزان دیاکسید کربن موجود در خون شما به حالت طبیعی باز میگردد و کمتر احساس تنگی نفس پیدا میکنید. اما دانشمندان معتقدند آموزش این تکنیک به افرادی که معمولا دچار نگرانی هستند چندان ساده نیست چرا که آنها در این حالت معمولا احساس خفگی میکنند و به همین دلیل به طور ناخودآگاه شروع به کشیدن نفسهای عمیق میکنند.
اما در صورتی که آنها با تمرین کردن این روش را کنار بگذارند ظرف مدت کوتاهی میتوانند به خود مسلط شوند و ترس را کنار بگذارند.