Citrus tristeza virus(CTV)

این بیماری ابتدا در آرژانتین در سال 1935 مشاهده شد و نام تریستزا به خود گرفت(بیماری غم).

این بیماری میلیونها در خت را در سراسر دنیا از بین برده است.

در آمریکای جنوبی حدود 25 میلیون درخت را که روی پایه نارنج بود و در جنوب کالیفرنیا حدود 3 میلیون درخت را از بین برد.

در ایران در سال 1380 حدود 100000 درخت را بخاطر ترس از این بیماری ، در آوردند و سوزاندند.فاز خفیف Slow Decline یا زوال آهسته ، که در ایران این فاز دیده نمی شود.

فاز قوی(سریع) Quick Decline زوال سریع ، که خیلی از جاها این حالت دیده می شود.

(یعنی درخت همه چیز دارد ، یکدفعه خشک می شود).علائم:

معمولا درخت های آلوده در ابتدا گل و میوه زیاد تولید می کنند و همچنین ممکن است زودتر از درخت های همسن شان به گل بنشینند ، ولی تدریجا علائم زوال را در آنها مشاهده خواهیم کرد.

اولین علائم بصورت پیچیدگی برگها ، روشن شدن رگبرگ ها ، پژمردگی شاخ و برگ ، ریزش برگ ها ، ضعف عمومی.

درخت های بیمار ممکن است چندین سال به این صورت زنده بمانند، این حالت را زوال تدریجی می گویند.

در زوال سریع ، پژمردگی ناگهانی می باشد یعنی درخت یکدفعه پژورده می شود و از بین می رود.

علائم در ناحیه ریشه و ناحیه پیوند مشاهده می شود، در ناحیه پایه و پیوندک ، آوند ها نکروزه شده و خط پیوندی قهوه ای می شود.

در اثر تخریب آوند ها در این ناحیه ، شیره پرورده به ریشه نمی رسد و ریشه دچار گرسنگی می شود.

علائم در قسمت های هوایی ، علائم از بین رفتن ریشه است.

راههای چک کردن:

روی گیاهان محک شاخص ، پیوند میزنیم ، مثل لیموی مکزیکی Mecxican lime جنس Citrus aurintifola ، بهترین گیاه آزمون برای تشخیص تریستزا است.

چنانچه جوانه های درخت آلوده را روی نهال های این گیاه پیوند بزنیم روی برگ های تازه تشکیل شده لیمو علائم رگبرگ روشنی و حالت پوست سوزنی دیده می شود.کنترل:

استفاده از پایه های مقاوم بجای نارنج مثل لیموی رنجپور

مبارزه با حشره هایی که بیماری را انتقال می دهند.

گرفتن پیوندک از نهالهای سالم و تهیه نهال از نهالستانهای سالم.