به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار، مرحله استانی دومین دوره مسابقات قرآن ورزشکاران و جوانان استان تهران در ادارهکل ورزش و جوانان استان تهران برگزار شد.
بر اساس این گزارش در این دوره از مسابقات قرآن ورزشکاران و جوانان استان تهران، 80 نفر از آقایان ثبت نام کرده بودند.
گفتنی است بیشترین شرکتکنندگان در رشتههای ترتیل و قرائت قرآن کریم بوده است.

داوری مرحله استانی دومین دوره مسابقات قرآن ورزشکاران و جوانان استان تهران توسط محمدرضا ابوالقاسمی، حسن ربیعیان، مهدی عباسی و احمد مرادی صورت گرفت.
قابل ذکر است از شهرستان شهریار میثم احمدی در بخش قرائت مقام سوم و محمدمهدی اسدی در بخش اذان مقام اول را ازآن خود کردند.