به همت کارشناسان اداره بهزیستی هشتمین جلسه آموزشی مهارتهای زندگی مختص کارکنان دادگستری شهریار برگزار شد.
این دوره با موضوع احساس، منطق و درک متقابل به کار خود ادامه داد.
در این جلسه منصور قرهباغی مدرس آموزش با اشاره به اهمیت درک احساسات و منطق شریک زندگی به چگونگی یادگیری و اهمیت آموزشهای پیش از ازدواج تأکید داشت.
وی اظهار کرد: شناخت قوانین حاکم بر جنسیت بسیار مهم است.
قرهباغی حضار در جلسه را برای گذراندن دورههای پیش از ازدواج و مهارتهای زندگی و زناشویی ترغیب کرد.
تیپهای شخصیتی و صفات شخصیتی، از جمله مباحثی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.