داوود سمیعیزنوزی امروز از پایان عملیات اصلاح شبکه آبرسانی در فاز 2 شهرک مخابرات شهر شهریار خبر داد.

وی اظهار کرد: با توجه به افزایش ساخت و ساز و رشد جمعیت، برای تأمین و تقویت فشار آب شرب شهروندان، اصلاح بخشی از شبکه آبرسانی در خیابان چناران، شریعتی (آهنگران) در دستور کار امور آب و فاضلاب شهرستان شهریار قرار گرفت.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان شهریار بیان کرد: در این طرح جنس لولههای بهکار رفته از نوع پلیاتیلن، با سایز 90 تا 160 میلیمتر بود و به طول حدود 800 متر انجام شد.
سمیعیزنوزی در پایان متذکر شد: تعداد 13 فقره شیر خط جدید نیز با سایز 90 و 110 میلیمتر در این طرح نصب شد.