روزهای پایانی هفته گذشته افرادی در تماس با پلیس شهرستان شهریار در غرب استان تهران عنوان کردند، پدر و پسری با فریب زنان و دختران به بهانه نوشتن نسخه خوشبختی و رمالی کلاهبرداری میکنند.در ادامه کارآگاهان اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ویژه غرب استان تهران با بررسی نامحسوس موضوع، متوجه شدند گزارش مردمی صحت دارد بنابراین موضوع را به اصغر احمدی، بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار گزارش داده و با هماهنگی قضایی برای دستگیری مرد رمال و پسرش وارد عمل شدند.
در این مرحله سه نفر از ماموران بهعنوان مشتری به خانه مرد رمال رفتند. ماموران با حضور در آنجا مشاهده کردند چند زن و مرد برای دریافت نسخههای خوشبختی و حل مشکلاتشان به خانه مرد رمال در صبا شهر آمدهاند. زمانی که مرد رمال قصد داشت برای سه مامور نسخههای خوشبختی بنویسد، توسط ماموران دستگیر شد. در این مرحله مرد رمال و پسرش که همدست او بود، برای تحقیقات روانه بازداشتگاه پلیس آگاهی غرب استان تهران شدند. ماموران خانه متهمان را بازرسی کرده و توانستند کتابهای رمالی، پارچه، لباس و کفنهایی که روی آن مرد رمال جملات نامفهومی را نوشته بود، همراه نسخههای خوشبختی کاغذی و نعل اسب و وسایل رمالی کشف کنند.
ماموران بهطور جداگانه از مرد رمال و پسرش بازجویی کردند که آنها پس از اظهارات ضد و نقیض روز گذشته به کلاهبرداری از طریق نوشتن نسخههای خوشبختی اعتراف کردند.
رمال میانسال در اظهاراتش گفت: من و پسرم از هشت ماه پیش کلاهبرداریهای خود را شروع کردیم. پسرم برای جذب مشتری تبلیغات میکرد و تلفنی به مشتریان وقت ملاقات میداد. زنان و مردان از شهریار و اطراف آن نزدم میآمدند و من نسخههای خوشبختی برایشان مینوشتم. آنها در قبال نسخههایی که برای پولدار شدن، افزایش مهر و محبت، بختگشایی، باطل شدن طلسم و دوری نحسی از آنها و بچهدار شدن مینوشتم مبالغی از صد هزار تا سه میلیون تومان پرداخت میکردند.

متهم اضافه کرد: علاوه بر آن از استانهای دیگر هم نزدم میآمدند و نسخههای خوشبختی میخریدند. همچنین افرادی که نمیتوانستند از شهرستان برای خرید نسخههای خوشبختیام و باطل کردن طلسم نزدم بیایند پارچه، کفن یا لباسهای خود را ازطریق پست ارسال کرده و من پس از واریز پول به حسابم، نسخهها را نوشته و برایشان میفرستادم و آنها نیزگمان میکردند گفتههایم واقعیت دارد و مشکلات آنها حل میشود.
هشدار پلیس
سرهنگ منصور خدادادی، رئیس پلیس آگاهی ویژه غرب استان تهران به خانوادهها هشدار داد: در اغلب کلاهبرداریها مالباختگان سهم بهسزایی در وقوع آن دارند؛ چون بیتوجهی به هشدارهای پلیس زمینهساز اغفال آنها توسط کلاهبرداران میشود.
کلاهبرداران با وعدههای پوشالی طعمههای خود را فریب میدهند. یکی از شگردهای این کلاهبرداران رمالی و فالگیری است. هدف این افراد فقط کلاهبرداری است و مشکلات مالی و خانوادگی برای مالباختگان رقم میزنند.
پلیس آگاهی به شدت با رمالان و فالگیرها برخورد میکند. شهروندان باید برای حل مشکلات خود از مشاوران مطمئن استفاده کنند. مردم نباید حرفهای دروغین این کلاهبرداران را باور کنند.
سرهنگ خدادادی از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده افراد رمال، موضوع را به پلیس گزارش دهند.