علی کمرهای مدیر روابط عمومی شهرداری شهریار ؛ با اشاره به نقش سازنده امکانات و توسعه زیر ساختهای ورزشی در غنی سازی هر چه مطلوبتر اوقاتفراغت جوانان و نوجوانان و شکوفایی استعدادهای بالقوه در عرصه ورزشی اظهار کرد: پروژه مجتمع ورزشی صدف در زمینی به مساحت 88 هزار متر مربع و 35 هزار متر زیر بنا با مشارکت بخش خصوصی به بهره برداری خواهد رسید.وی در ادامه افزود: امکانات متعدد و متنوع بسیاری در این طرح تعریف شده که احداث استخر، رستوران، پارکینگ و 9هزار و 500 متر فضای سبز از نمونههای آن به شمار می رود.


کمرهای با اشاره به اعتبار 38 میلیارد تومانی در نظر گرفته شده بهمنظور بهرهبرداری و تکمیل عملیات احداث این طرح یادآور شد: شهرستان شهریار در عرصه ورزشی از توانمندیهای بسیاری برخوردار است که وجود و حضور ورزشکاران مدالآور در حوزههای آسیایی و جهانی موید این توانمندی برجسته و قابل توجه است و امیدواریم با توسعه هرچه بیشتراین امکانات در منطقه شهریار روند پیشرفت و توفیقات ورزشی و فرهنگی در این منطقه بصورت مضاعف تسریع شود.