بهزاد درخشان، عضو شورای اسلامی شهر شهریار ؛ با اشاره به وجود باغات متعدد در این خطه از غرب استان تهران، اظهار کرد: با وجود چنین ظرفیتهای بالقوهای در حوزه فضای سبز شهری با کمبودهایی مواجه هستیم.وی افزود: به نظر میرسد بهرهگیری از برخی باغات شهریار به عنوان پارکها و بوستانهای شهری تا حدودی در رفع کمبودهای موجود در این عرصه مطلوب اثر واقع شود.


درخشان گفت: در همین ارتباط بهرهبرداری یکی از باغات مستقر، در شهریار به عنوان پارک بانوان را مد نظر قرار دادهایم که در صورت تحقق، میتواند شرایط را برای استفاده مردم از فضای سبز شهری به نحو مطلوبتری فراهم شود.


وی یادآور شد: ارزش ریالی این باغ 2 میلیارد تومان است و امیدواریم با بهبود شرایط مالی و اعتباراتی مدیریت شهری شهریار بتوانیم چنین طرحهایی را به وسعت هر چه بیشتری در دستور کار قرار دهیم.