جمشید فرجی، رئیس کمیسیون حملونقل، ترافیک و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شهریار ؛ اظهار کرد: جمعیت 300 هزار نفری شهر شهریار و حجم انبوه ترددها در این منطقه، ضرورت نوسازی و بهسازی ناوگان حملونقل عمومی به خصوص در حوزه اتوبوسرانی را بیش از پیش افزایش داده است.وی افزود: 5 سال است که اتوبوس جدیدی به ناوگان حملونقل عمومی شهریار افزوده نشده و در طول این مدت سعی شد با تکیه بر متخصصان ذیربط امر بازسازی خودروهای این حوزه محقق شود.


فرجی گفت: بخشی از اتوبوسهای عمومی این شهر امکان بازسازی و بهسازی را ندارند و با توجه به عمر و استهلاک بالای آنها، باید جایگزینی برای این اتوبوسها در نظر گرفته شود.


رئیس کمیسیون حملونقل، ترافیک و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شهریار یادآور شد: امیدواریم با نگاه خاص و ویژه مسئولان به شهر شهریار به عنوان یکی از حائز اهمیتترین شهرهای استان تهران، مشکلات ویژه این حوزه به حداقل ممکن کاهش یابد و سطح کمی و کیفی خدمات در این عرصه با ارتقا هر چه بیشتری همراه شود.